Privacy Policy

Clinethique Drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht voldoet aan de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG). Binnen dit kader vindt op een verantwoorde en veilige wijze verwerking plaats van persoonsgegevens. Uitsluitend daartoe bevoegde medewerkers hebben hierbij toegang tot persoonsgegevens. Cliënten kunnen desgewenst inzage krijgen in hun persoonsgegevens en zo nodig correcties laten doorvoeren. Bij beëindiging van een behandelcyclus zullen uw persoonsgegevens uit onze systemen worden verwijderd.

Lipocentrum Maastricht respecteert de privacy van haar patiënten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens. De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook “De beheerder”) is
Lipocentrum Maastricht, gevestigd te Parkweg 26, 6212 XN Maastricht, Kvk-nummer 146 34 775.

1) Uw persoonsgegevens worden verzameld door Lipocentrum Maastricht. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2) Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

– naam
– adresgegevens
– e-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
– gegevens betreffende uw gezondheid

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Clinéthique Drs. Kroll verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Reden:

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Clinéthique Drs. Kroll verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Clinéthique Drs. Kroll en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lipocentrum.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Clinéthique Drs. Kroll wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteit persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Clinéthique Drs. Kroll bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Voor verzoeken, vragen of meer informatie kunt u zich richten tot Lipocentrum Maastricht, e-mail adres info@lipocentrum.nl.

Wilt u meer weten over onze behandelingen?

Star with "Maastricht: Meet Europe" written on it