Algemene voorwaarden

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht in de ruimste zin des woords.

Kliniek: Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht onder inschrijving KVK: 14634775 / Vestigingsnr. 000018866786 is statutair gevestigd te Maastricht en hanteert voor haar dienstverlening de volgende

Behandelingsovereenkomst: alle door Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht met een patiënt gesloten overeenkomst betreffende een behandeling.

 

Patiënt: de wederpartij van Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.

 

Behandeling: alle medische- en cosmetische behandelingen die door Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht worden uitgevoerd.

Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De patiënt doet uitdrukkelijk afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar algemene voorwaarden.

Alle behandelingen, uitgevoerd door medici, vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De behandelingsovereenkomst (en derhalve de behandelingen) leidt tot een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Medici werkzaam bij Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht zijn BIG-geregistreerd. Hierna te noemen behandelaars.

De behandelaars hebben een inspanningsverbintenis om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en hebben geen resultaatsverbintenis.

Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop, kunnen wij nimmer geven. Complicaties kunnen altijd optreden, zoals bijvoorbeeld infectie, bloeduitstorting, weefselversterf en gevoelloze huid. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige ingrepen is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een correctie of touch-up uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat, afhankelijk van het type behandeling dient deze binnen 14 – 28 dagen bij Botox, Filler, PMS of 12 manden na een Liposculptuur, Lipofilling, Macs lift of C02 laser ingreep na behandelingsdatum plaats te vinden. Echter is dit geen verplichting. Bij overmacht (kan onder andere zijn: verplichte sluiting, pandemie, lang ziekteverzuim van de behandelaar), vervalt het uitvoeren van de correctie of touch-up. Deze aanvullende correctie kan extra kosten met zich meebrengen voor u als patiënt.

Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht zal de behandelingsovereenkomst naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig met de geldende richtlijnen van de IGJ & NVCG (laten) uitvoeren. Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht hoeft daarvoor geen toestemming van patiënt te verkrijgen.

Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht door de patiënt ter beschikking is gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische doeleinden. Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele patiënt.

Slechts wanneer schriftelijk toestemming is verkregen van de patiënt, zal Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht (publiekelijk) gebruik maken van de informatie, die men verkregen heeft voor, tijdens en/of na de behandeling.

Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht is niet aansprakelijk voor schade aan, of vermissing van, de eigendommen van patiënten. De patiënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan, of vermissing van, zijn eigendommen te voorkomen.

In deze alinea wordt onder verzuim verstaan: afzeggen, annuleren, niet verschijnen of verzuim.

Bij verzuim van een chirurgische behandeling wordt een bedrag van € 300 aanbetaling in rekening gebracht. Indien de patiënt verzuimt om op de afspraak te komen wordt deze betaling niet gecrediteerd.

Behoudens tegenbewijs geldt in dezen de administratie van Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht als het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was. Bij verzuim van patiënten, die via een voucher of coupon recht op een behandelovereenkomst hebben verkregen, vervalt het recht op behandeling zonder enige restitutie van de kosten voor het verkrijgen van de voucher of coupon.

Onvoorziene omstandigheden zijn omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht zijn toe te rekenen.

Hieronder vallen onder andere: stakingen in andere bedrijven; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht; een onvoorzienbaar tekort aan personeel; ziekte van een behandelaar, vertrek van een behandelaar, ziekte in het medisch team; een algemeen gebrek aan de benodigde (grond)stoffen en/of andere benodigde zaken of diensten, die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht afhankelijk is; algemene vervoersproblemen en/of het uitvallen en/of wijzigen van vluchten.

Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken. Als een omstandigheid intreedt, nadat Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen. In de periode van overmacht worden de verplichtingen van Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Als Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Patiënt is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft. Zowel Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht als de patiënt behouden het recht te allen tijde wegens aantoonbare bijzondere omstandigheden (overmacht), de datum en/of tijdstip van de behandeling te verzetten.

De patiënt geeft de behandelaar, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking, die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs en het invullen van de medische vragenlijst. Elke patiënt dient zich steeds op eerste verzoek van Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een patiënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

Wanneer de behandelovereenkomst is getekend, is deze bindend voor beide partijen. De patiënt gaat een behandelovereenkomst aan met Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht– de behandelaar is geen contractant. Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht behoudt zich het recht voor de geplande behandeling, ingreep of operatie door een andere bevoegde en bekwame behandelaar te laten uitvoeren.

Op alle overeenkomsten tussen patiënt en Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastrichtis is het Nederlands recht van toepassing? Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen patiënt en Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht haar kantoor heeft.

 

Door gebruik te maken van onze diensten, gaat de patiënt akkoord met de bovenstaande algemene voorwaarden zoals uiteengezet door Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht. Wij raden onze patiënten aan om deze voorwaarden zorgvuldig te lezen en te begrijpen voordat zij een behandeling ondergaan.

Opzegging, ontbinding en/of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de patiënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht, of haar medewerkers, of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of medepatiënten.

Betaling en Aanbetaling: Betaling van een ingreep dient voorafgaand aan de behandeling te geschieden.

Voor ingrepen geldt een verplichte aanbetaling. De patiënt is gehouden om deze aanbetaling uiterlijk 21 dagen vóór de geplande behandeldatum te voldoen.

Restbetaling: Het resterende bedrag dient op de dag van de ingreep te worden voldaan. Dit kan contant of moet via bankoverschrijving op de rekening van Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht bijgeschreven zijn vóór de ingreep. Eventuele vergoedingen vanuit de zorgverzekeraars dienen door de patiënt zelf te worden aangevraagd.

Betalingsmethoden: Het is niet mogelijk om met een debet card, creditcard, of via pinbetaling te betalen bij Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht.

Opstarten en Opvolgen van de Behandeling: Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht behoudt zich het recht voor, zowel voor aanvang van de behandeling als tussentijds, om de uitvoering van de behandeling op te schorten, totdat de patiënt de verschuldigde aanbetaling aan Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht heeft voldaan.

Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht behoudt zich het recht voor om deze betalingsvoorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen. Eventuele wijzigingen worden schriftelijk bekendgemaakt.

Pas nadat de aanbetaling voor de chirurgische behandeling conform het vorige lid is ontvangen, zal tot daadwerkelijke behandeling worden overgegaan. Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastrichts heeft, zowel voor de behandeling als tussentijds, het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat patiënt de verschuldigde aanbetaling/betaling aan Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht heeft voldaan. Een aanbetaling wordt in geen geval geretourneerd. De patiënt behoudt de mogelijkheid tot behandeling.

Door het feit dat Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van de aanbetaling, is de patiënt zonder enige kennisgeving in gebreke van betaling gebleven.

Voor rekening van de patiënt komen voorts alle door Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht te maken kosten in verband met de invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Zolang Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht zelf met de invordering bezig is, bedragen de buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 30 euro, 15 procent van de vordering. Wanneer na de laatste (2e) herinnering niet binnen 7 dagen een betaling is ontvangen, biedt Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht de vordering van deze factuur automatisch aan bij het incassobureau. Indien Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht derden voor de invordering inschakelt, is de patiënt de totale werkelijk door Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd. In geval van gerechtelijke interventie, komen naast de buitengerechtelijke kosten tevens de geliquideerde proceskosten voor rekening van de patiënt. Voor zover Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht gehouden is tot betaling van omzetbelasting over de invorderingskosten, worden vermelde invorderingskosten daarmee verhoogd.

Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Mocht op een behandeling wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn. Echter, prijzen van lopende behandelingen blijven gelden. Hetzelfde geldt voor offertes, echter, alleen zolang de offerte geldig is. Reageert men na de aangegeven offertedatum, dan gaat de patiënt automatisch akkoord met de nieuwe prijs.

Een beroep van de patiënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de patiënt door Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht op goede gronden wordt bestreden.

De aansprakelijkheid van Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht, zowel voor directe als voor gevolgschade, en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen een half jaar nadat de eindcontrole van de behandeling door de behandelaar heeft plaatsgevonden.

Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering).

Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade die de patiënt lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade voor gemiste werkdagen en/of door het niet tijdig op de plaats van werk bestemming aankomen).

Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht is aangesloten bij een erkende klachten- en geschillencommissie DOKH. Hiermee voldoet de kliniek aan gestelde richtlijnen WKKGZ.

De patiënt is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de behandelaar, ter bevordering van een goede uitvoering. Klachten dienen door de patiënt schriftelijk of per e-mail te worden gemeld aan Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht. Indien er klachten zijn, kan de patiënt via de website van Clínéthique drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht het klachtenreglement volgen.

Wilt u meer weten over onze behandelingen?

Star with "Maastricht: Meet Europe" written on it